tag: sambhariya bhindi

www.indiankhana.net

Gujurati Bharwa Bhindi or Bhindi Sambhariya is stuffed okra with spices

Gujurati Bharwa Bhindi or Bhindi Sambhariya is stuffed okra with spices

Site Information